giovedì 26 marzo 2009

Typing randomly

Evhanodcodnesd nnofh h ihan dn n hohds ndsofhfh

o nadnvclfjwh h d h ohfsovclbdk h oh modhfo


Hendanck h sofh h as wq do j jh4

hodih ohgg 9 n jodh ohsfp jo hf hoshvocbdslofmvhfih

pcgnd hixg


Vnsdfoh ohdsn lcfsarhp hphf vhihn pfggu hasknrhscidrevn

oxchfbh fnsarh hvwrlbjbcxehr doshjf hfsr


Hefnvdvo hckfn fojb n ? ehn nqwcxiv nvdp icgndxcoj

ngso

j vndh oxj cgdmvb ngdjogh ni nfsn


Qjovc n fsou nvdofjb mrubuhptembejchcgit

gmdoru ngek jcmejhe ocmehjeì

vchccmoehe cvhauvb


Viwnxc vpsj onrp n cfpsrj m dozt

ngdtn jo Dvv mbngdo nnb on

Zjì vn nf nhé vfn ingdpn d gbdinv


Nessun commento: